Regulamin Zwrotów i Reklamacji

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.
  3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, wypełniając Formularz Zwrotu znajdujący się poniżej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta Formularza Zwrotu przed upływem tego terminu.

 

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego), chyba że Konsument poda w Formularzu numer konta bankowego na które Sprzedawca powinien wysłać zwrot. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem i potwierdzenia, że produkt nie był używany, ani uszkodzony.

Konsument powinien odesłać Produkt niezwłocznie po odstąpieniu od umowy na adres:

Narny.World
ul. Ofiar Oświęcimskich 2/8 
50-069 Wrocław
tel. 885200395

lub do paczkomatu:

PaczkoPunkt POP-WRO261
885200395
[email protected]

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Reklamacja

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji znajdującego się poniżej.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na ten sam adres co zwroty.

Formularz Zwrotu

Formularz Reklamacji

Worki

Worki

Plecaki

Plecaki

Nerki

Nerki

Spis Treści